Dodání do 48 hodin
Poštovné zdarma od 1.875 Kč
14 dní právo na vrácení
10 000 výrobků ve skladu

Všeobecné prodejní a dodací podmínky

1. Předmět smlouvy

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy, uzavírané mezi obchodní společností MEWA Textil-Service s.r.o. (dále jen „MEWA“ nebo „prodávající“) a kupujícím.

1.2 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží – ochranné pracovní pomůcky v množství a druhu dle objednávky kupujícího a převést na něho vlastnické právo k dodanému zboží.

1.3 Kupující je povinen dodané zboží dle objednávky převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.

1.4 Podstatnou náležitostí každé objednávky je:

a) přesné označení kupujícího,

b) označení objednávaného zboží – vzor, barva, množství, číselný kód a cena s odkazem na ceník

nebo cenovou nabídku prodávajícího,

c) přesné označení místa dodání zboží.

1.5 Odchylné dohody, obchodní podmínky, telefonická nebo ústní ujednání jsou závazné pouze tehdy, když je MEWA písemně potvrdí.

2. Kupní cena a platební podmínky

2.1 Ceny, uvedené v katalogu, byly pečlivě vykalkulovány. Z důvodu změněných cen dodavatelů, modifikovaných tarifních mzdových nákladů a jiných změněných nákladů však může dojít k jejich změně. Pro stanovení ceny je rozhodující datum objednávky.

Tento katalog má pouze informační charakter a jeho text není právně závazný, nepředstavuje nabídku podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( „občanský zákoník“), ani veřejnou nabídku podle § 1780 občanského zákoníku.

2.2 MEWA u menších objednacích množství než je v katalogu uvedená obalová jednotka účtuje příplatek minimálně 15 % za výrobek. Příplatek je účtován také tehdy, když kupující celkově překročí počet kusů obalové jednotky.

2.3 MEWA bude v případě souhlasu kupujícího provádět fakturaci v elektronické podobě.

2.4 Všechny ceny se rozumí bez DPH.

2.5 Dodávka bude uskutečněna na fakturu, na dobírku nebo na zálohovou fakturu. Při dodávce zboží na dobírku je kupní cena splatná při přejímce zboží.

Všechny ostatní faktury jsou splatné během 14 dnů po doručení.

2.6 V případě prodlení s úhradou faktury je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

3. Dodání zboží

3.1 Prodávající je povinen dodat zboží dle příslušné objednávky kupujícího.

3.2 Dodání zboží se uskutečňuje jeho předáním kupujícímu dopravcem v místě uvedeném na objednávce. Poštovné za objednávku v hodnotě pod 1.875,- Kč bez DPH hradí kupující, a to ve výši 195,50 Kč bez DPH. V případě odlišných prodejních cen ve srovnání s cenami uvedenými v katalogu z důvodu speciálního množství/ speciální akce se navyšuje hodnota objednávky pro bezplatné dodání v rámci hranice země na 6.750,- Kč bez DPH. U vyšší hodnoty objednávky nese náklady prodávající.

3.3 Pokud si zákazník přeje specifický zakázkový výrobek, vyhrazuje si MEWA právo vyfakturovat za každou kupujícím požadovanou změnu výrobku podle uskutečněné vzorové objednávky částku ve výši 6.250,- Kč.

3.4 Pokud si zákazník přeje zušlechtění zboží, může mu MEWA příslušné náklady (např. zavyšívací program, vzorky atd.) vyfakturovat.

3.5 Při zaslání/dodání do zahraničí budou příslušné přepravní náklady naúčtovány kupujícímu. Dodatečné náklady mohou vzniknout zejména u dodávek do zahraničí. Veškeré náklady za dopravné, přepravu, balení a expedici, jakož i všechny náklady vzniklé v souvislosti s proclením, exportem a importem a zajišťováním eventuálně dle země určení specifických povolení, certifikací a atestů musí hradit zákazník.

4. Množství, jakost a obal zboží

4.1 Prodávající je povinen dodat zboží v množství a druhu, jež určuje objednávka. Účastníci smlouvy ujednávají, že se připouští i dílčí plnění ze strany prodávajícího.

4.2 Zboží je prodávající povinen zabalit a opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý pro takové zboží.

4.3 Prodávající je povinen dodat zboží v jakosti odpovídající účelu k němuž se takové zboží zpravidla používá.

4.4 Kupující není oprávněn zboží odmítnout, dodal-li prodávající menší množství než bylo objednáno.

5. Výhrada vlastnického práva

5.1 Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží v okamžiku, kdy zaplatil prodávajícímu celou kupní cenu.

5.2 Nezaplatí-li kupující kupní cenu, je MEWA po stanovení přiměřené lhůty a jejím marném uplynutí oprávněna vzít zboží zpět a popř. uplatňovat nároky na vrácení zboží vůči třetí osobě.

5.3 V případě přístupů třetích osob ke zboží upozorní kupující na vlastnictví firmy MEWA a firmu MEWA neprodleně informuje.

6. Odpovědnost za vady

6.1 Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího.

6.2 Nebezpečí škody na zboží přejde na kupujícího v okamžiku předání zboží v místě uvedeném na objednávce nebo předáním k přepravě dopravci.

6.3 Kupující je povinen prohlédnout si zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Vady, týkající se množství, druhu a jakosti, zjištěné při prohlídce, je kupující povinen oznámit prodávajícímu a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne dodání zboží.

6.4 Kupující má právo do 14 dnů nepoužité zboží v nepoškozeném originálním balení vrátit zpět prodávajícímu prostřednictvím servisního řidiče prodávajícího nebo ho zaslat na své náklady poštou prodávajícímu. Vrácení je vyloučeno u zboží, které bylo na přání kupujícího opatřeno výšivkou, potiskem nebo bylo jiným způsobem upraveno podle požadavku zákazníka.

6.5 Kupujícím objednané výrobky, u kterých se nejedná o výrobky z katalogu a/nebo reklamního letáčku, MEWA nevezme zpět.

6.6 Zboží zaslané na adresu prodávajícího nevyplaceně poštou, nebude prodávajícím převzato.

6.7 Je-li hodnota objednávky bez DPH po vystavení opravného daňového dokladu nižší než 1.875,- Kč bez DPH, je třeba zaplatit poštovné za objednávku pod 1.875,- Kč bez DPH, který bude zúčtován s s opravným daňovým dokladem za vrácené zboží.

6.8 Kupující v případě vad zboží musí své nároky uplatnit v souladu s ust.§ 2099 a násl. občanského zákoníku.

6.9 MEWA neodpovídá za vady, způsobené běžným opotřebením, vnějšími vlivy nebo chybou obsluhy. MEWA rovněž neručí za neodborné používání zboží. Reklamované výrobky je třeba zaslat společnosti MEWA v čistém stavu. Náklady, spojené s vyčištěním výrobku, budou naúčtovány kupujícímu, resp. nebudou výrobky, vrácené v nečistém stavu, převzaty. Přepravní náklady za vrácení a nové dodání zboží nese kupující. Při oprávněné reklamaci převezme MEWA přepravní náklady za novou dodávku.

7. Odpovědnost za škodu

7.1 MEWA odpovídá za škodu, kterou prokazatelně způsobí kupujícímu v souvislosti s plněním dle příslušné kupní smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek, dle zákonných ustanovení.

7.2 Jestliže MEWA podá po dohodě s kupujícím po provedené kontrole vývozu žádost o vývozní povolení u Spolkového úřadu pro ekonomiku a kontrolu vývozu (BAFA), předloží kupující dokumentaci a podklady potřebné z jeho strany pro schvalovací řízení, jako např. prohlášení o konečném místu určení, atd. Veškeré náklady na schvalovací řízení nese kupující.

7.3 Nenahrazuje se škoda, jež převyšuje škodu, kterou v době vzniku závazkového vztahu povinná strana jakožto možný důsledek porušení své povinnosti předvídala nebo, kterou bylo možno předvídat s přihlédnutím ke skutečnostem, jež v uvedené době povinná strana znala nebo měla znát při obvyklé péči.

8 Ostatní

8.1 Společnost MEWA nerealizuje dodávky a expedici do zemí pod embargem a/nebo právnickým a fyzickým osobám pod mezinárodními sankcemi (např. Dual Use VO). MEWA může – není k tomu ale povinna - do výše uvedených zemí dodávat, pokud je dodávka předem výslovně povolena „Spolkovým úřadem pro hospodářství a kontrolu vývozu (BAFA)“.

8.2 Zpracování osobních údajů firmou MEWA se uskutečňuje v rámci platných právních ustanovení na ochranu údajů.MEWA zpracovává osobní údaje především pro realizaci zakázek, péči o zákazníky, pro informování o produktech/službách firmy MEWA, jakož i k interním průzkumům trhu za účelem zlepšování produktů/služeb firmy MEWA a posilování vztahů se zákazníky (např. dotazníky zákaznické spokojenosti). Podrobné informace o ochraně údajů a zpracování osobních údajů v obchodní skupině MEWA, jakož i o právech subjektů údajů najdete na webu https://www.mewa.cz/ostatni/zachazeni-s-osobnimi-udaji .

Reklamní oslovení zákazníků prostřednictvím e-mailu/faxu/telefonu se uskutečňuje zásadně jen při existenci výslovného nebo (v případě telefonického kontaktu) domnělého souhlasu a v souladu se zákonnými požadavky. Firma MEWA bez souhlasu zákazníka využívá jeho e-mailovou adresu pouze k účelům reklamy a interního průzkumu trhu, pokud MEWA e-mailovou adresu obdržela v souvislosti s prodejem produktů / poskytováním služeb firmy MEWA a zákazník nevznesl námitku proti reklamnímu využití. Využití firmou MEWA se zde omezuje na opatření přímé marketingové podpory vlastních podobných produktů či služeb, včetně odpovídajících iniciativ v oblasti tržního průzkumu. Proti tomuto využívání své e-mailové adresy firmou MEWA může zákazník kdykoliv vznést námitku s účinností do budoucna, aniž by mu s tím vznikly jiné náklady než pouze poštovné a telekomunikační poplatky v základní výši.

9. Smluvní pokuta

Provede-li kupující storno objednávky ve smyslu ustanovení článku 6.4 těchto všeobecných a obchodních podmínek nebo odmítne-li zboží dodané podle objednávky převzít, či předání zboží jinak znemožní, pokládá se takové jednání kupujícího za odstoupení od smlouvy. V takovém případě se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu odstupné ve výši 20% z kupní ceny objednaného zboží. Odstupné je splatné do 10 dnů vyúčtování odstupného Společností MEWA.

10 Závěrečná ustanovení

10.1 Práva kupujícího z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího souhlasu firmy MEWA.

10.2 Stanou-li se některá ustanovení smlouvy zcela nebo z části neplatná, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy v platnosti. Neúčinnost některé z těchto prodejních a dodacích podmínek se nedotýká účinnosti ostatních podmínek. Neúčinná ustanovení budou nahrazena ustanoveními účinnými, která pokud možno co nejvíce odpovídají požadovanému ekonomickému účelu.

10.3 Osobní údaje kupujícího - zákazníka budou ze strany firmy MEWA uloženy, zpracovány a chráněny dle ustanovení o ochraně dat. MEWA zpracovává a využívá osobní údaje v rámci zákonných ustanovení např. k vyřízení zakázky, péči o zákazníka a k informaci zákazníka o výrobcích MEWA. MEWA se zavazuje, že osobní údaje zákazníka nebude předávat třetím osobám.

10.4 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 1.9.2018