Všeobecné prodejní a dodací podmínky

1 Všeobecné informace
(1) Tyto prodejní a dodací podmínky jsou zaměřeny výhradně na podnikatele a jsou součástí každé smlouvy uzavřené mezi společností MEWA Textil-Service s.r.o. (dále jako „MEWA“) a kupujícím.
(2) Odlišná ujednání, obchodní podmínky, telefonické nebo ústní dohody jsou závazné pouze tehdy, když jsou písemně potvrzeny společností MEWA. Objednávky jsou považovány za přijaté až po písemném potvrzení objednávky ze strany společnosti MEWA, nejpozději však s dodáním. V případě okamžitého doručení se dodací list považuje za potvrzení objednávky.

2 Uzavření smlouvy
Kupující předloží se svou objednávkou závaznou nabídku na dodání objednaného zboží.
Smlouva se uzavírá mezi kupujícím a společností MEWA až tehdy, když společnost MEWA tuto nabídku výslovně přijme nebo zboží odešle kupujícímu. Společnost MEWA si vyhrazuje právo neposkytnout přislíbené služby, smlouvu okamžitě vypovědět a vrátit kupujícímu již zaplacenou kupní cenu, pokud zboží navzdory předchozímu uzavření příslušné smlouvy nelze nebo dočasně nelze dodat.

3    Ceny a platební podmínky
(1) Všechny ceny jsou uvedeny v Kč plus DPH platná v den dodání.
(2) Dodání se provádí na fakturu nebo na vrub z bankovního účtu, který společnost MEWA předem sdělí. Všechny faktury jsou splatné do 14 dnů od doručení.
(3) Strany se dohodly, že společnost MEWA může faktury po oznámení vystavovat také elektronicky.
(4) V případě prodlení s úhradou faktury je kupující povinen zaplatit prodávajícímu denní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.  

4 Dodání, přechod rizika a právo na vrácení
(1) Od hodnoty objednávky netto minimálně 1 875,- Kč bez DPH je poštovné a odeslání v rámci státních hranic zdarma. V případě odlišných prodejních cen v důsledku zvláštních množství / speciálních akcí se zvyšuje hodnota objednávky netto u dodávek zdarma v rámci státních hranic na minimálně 6 750,- Kč bez DPH. Pod touto částkou bude kupujícímu účtován příplatek za malé množství ve výši 195,50 Kč bez DPH za balíček. V případě zaslání/dodání do zahraničí budou kupujícímu účtovány vzniklé náklady na zaslání. Obzvlášť u dodávek do zahraničí mohou vzniknout další náklady. Veškeré náklady na dopravu, přepravu, balení a zaslání, jakož i veškeré náklady vzniklé v souvislosti s celním odbavením, vývozem a dovozem a obstaráním případných v zemi specifických nezbytných povolení, osvědčení a certifikátů nese kupující.
(2) Společnost MEWA doručuje dopravními prostředky – podle vlastního výběru – do obchodního sídla nebo na dohodnutou dodací adresu kupujícího. Společnost MEWA je oprávněna provádět dílčí dodávky. S předáním zboží do obchodního sídla a/nebo na dodací adresu kupujícího je tento odpovědný za zboží.
(3) Pokud kupující není spokojen s dodaným zbožím, může ho vrátit do 14 dnů – nepoužité a v původním obalu společnosti MEWA – a odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Zboží, které je individuálně vyšito na přání kupujícího, potištěno nebo jiným způsobem zušlechtěno, je z tohoto práva na vrácení vyloučeno. Totéž platí pro zboží, které není obsaženo ve standardním sortimentu společnosti MEWA. Vracené zboží může být zdarma předáno řidiči služby MEWA, pokud je zákazníkovi pravidelně dodáváno službou MEWA. Zboží zaslané zpět společnosti MEWA bez poštovného nelze přijmout, a proto se nepovažuje za vrácené. Pokud hodnota objednávky netto klesne po dobropisu za vrácení pod hranici 1 875,- Kč, bude účtován příplatek za malé množství ve výši 195,50 Kč, který bude započítán proti dobropisu za vrácení.
(4) Pokud si kupující vyžádá individuální zboží, vyhrazuje si společnost MEWA právo na vyúčtování jakékoli změny požadované kupujícím po zadání vzorové objednávky. Společnost MEWA vyúčtuje kupujícímu za každou změnu po zadání vzorové objednávky částku ve výši 250,00 € za kus.
(5) Pokud kupující požaduje zušlechtění zboží, může společnost MEWA zákazníkovi okamžitě vyúčtovat náklady (např. vyšívací program, vzor atd.).
(6) Společnost MEWA účtuje příplatek ve výši nejméně 15 % za zboží objednané v menším množství než je stanovená balicí jednotka. Příplatek bude účtován také v případě, že nebude dodržena balicí jednotka a kupující překročí celkový počet balicí jednotky. 

5 Výhrada vlastnictví
(1) MEWA zůstává vlastníkem zboží až do splnění všech pohledávek (včetně všech požadavků na zůstatek z běžného účtu), na které má z jakéhokoliv právního důvodu nárok vůči kupujícímu.
(2) Pokud kupující nezaplatí kupní cenu, je společnost MEWA oprávněna po stanovení přiměřené dodatečné lhůty a po jejím marném uplynutí, převzít zboží zpět a případně požadovat postoupení pohledávek kupujícího vůči třetím osobám.
(3) Pokud mají ke zboží přístup třetí strany, upozorní kupující na vlastnictví společnosti MEWA a neprodleně to oznámí společnosti MEWA.

6 Záruka
(1) MEWA ručí v souladu s následujícími ustanoveními za to, že je zboží v době dodání kupujícímu bez vad.
(2) Rozpoznatelné vady, pokud jde o kvalitu, vlastnost a množství, musí být nahlášeny společnosti MEWA písemně neprodleně po převzetí zboží, nerozpoznatelné vady neprodleně po zjištění. V ostatním platí § 2099 a násl. občanského zákoníku.
(3) Bezvýznamné barevné odchylky ve zboží jsou kupujícím akceptovány a nepovažují se za věcné vady.
(4) Společnost MEWA odstraní věcné vady v přiměřené lhůtě (dodatečné plnění). To se provede podle volby společnosti MEWA buď odstraněním vady (opravou) nebo dodáním zboží bez vad (náhradním dodáním). Pokud takové dodatečné plnění selže, je pro kupujícího nepřiměřené nebo je odmítnuto společností MEWA, nebo je-li to oprávněné z jiných důvodů při zvažování vzájemných zájmů, má kupující neomezená zákonná práva. Právo na odstoupení ovšem neexistuje, pokud se jedná pouze o zanedbatelnou věcnou vadu.
(5) Odpovědnost společnosti MEWA se nevztahuje na případy, kdy kupující zboží sám změní nebo zpracuje nebo jej nechá změnit nebo upravit třetími osobami bez souhlasu společnosti MEWA, ledaže poskytne důkaz, že diskutované věcné vady nebyly takovými změnami ani zcela ani částečně způsobeny a že dodatečné plnění není změnou ztíženo.
(6) Společnost MEWA neodpovídá za věcné vady způsobené běžným opotřebením, vnějšími vlivy nebo chybami obsluhy. Společnost MEWA rovněž neodpovídá za neodborné použití zboží. Reklamované zboží musí být zasláno společnosti MEWA v čistém stavu. Náklady spojené s vyčištěním/čištěním budou vyúčtovány kupujícímu nebo nebude nečisté vrácené zboží přijato zpět. Náklady na dopravu při vrácení a novém doručení nese kupující. V případě oprávněných reklamací převezme společnost MEWA náklady na dopravu nové dodávky.
(7) Odstavec (1) se vztahuje rovněž na právní vady.

7 Odpovědnost za škodu
(1) Společnost MEWA odpovídá za škody, které kupujícímu prokazatelně způsobila v souvislosti s plněním podle příslušné kupní smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek.
(2) Společnost MEWA odpovídá za škodu až do výše, která odpovídá kupní ceně dohodnuté v příslušné kupní smlouvě, na kterou se porušení vztahuje. Toto ustanovení se nepoužije, pokud byla věcná škoda způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

8 Vyšší moc
Společnost MEWA neodpovídá za škody způsobené neúplným, opožděným nebo nerealizovaným dodáním za předpokladu, že je to způsobeno požárem, stávkou, výlukami, pandemiemi, vyšší mocí, zpožděním dodávek předcházejícími dodavateli nebo jinými okolnostmi a poruchami, které jsou mimo kontrolu společnosti MEWA. V případě nedodání nebo opožděného dodání od předcházejících dodavatelů je společnost MEWA oprávněna odstoupit od smlouvy s kupujícím.

9 Ostatní
(1) Společnost MEWA nedodává a nezasílá do zemí, na které se vztahuje embargo, a/nebo právnickým a fyzickým osobám, na které se vztahují mezinárodní sankce (např. nařízení pro zboží o dvojím užití). Společnost MEWA může – ale není povinna – dodávat do výše uvedených zemí, za předpokladu, že dodávka byla předem výslovně schválena Spolkovým úřadem pro ekonomiku a kontrolu exportu (BAFA).
(2) Jestliže podá společnost MEWA po dohodě s kupujícím příslušné žádosti u Spolkového úřadu pro ekonomiku a kontrolu vývozu (BAFA), předloží kupující dokumentaci a podklady potřebné z jeho strany pro schvalovací řízení, jako např. prohlášení o konečném místu určení, atd. Veškeré náklady na schvalovací řízení nese kupující.

10 Závěrečná ustanovení / místo soudu
(1) Práva kupujícího z obchodů uzavřených se společností MEWA nesmí být postoupena bez předchozího souhlasu společnosti MEWA.
(2) Neúčinnost jedné z těchto prodejních a dodacích podmínek nemá vliv na účinnost ostatních podmínek. Neúčinná ustanovení budou nahrazena účinnými ustanoveními, která se co nejvíce přiblíží zamýšlenému ekonomickému účelu.
(3) Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Místem soudu pro všechny spory vyplývající ze smluvního vztahu je sídlo společnosti MEWA v České republice.

11 Ochrana osobních údajů / reklamní oslovení
Zpracování osobních údajů společností MEWA se uskutečňuje v rámci platných právních ustanovení na ochranu údajů. MEWA zpracovává osobní údaje především pro realizaci zakázek, péči o zákazníky, pro informování o produktech/službách společnosti MEWA, jakož i k interním průzkumům trhu za účelem zlepšování produktů/služeb společnosti MEWA a posilování vztahů se zákazníky (např. dotazníky zákaznické spokojenosti). Podrobné informace o ochraně údajů a zpracování osobních údajů v obchodní skupině MEWA, jakož i o právech subjektů údajů najdete na webu https://www.mewa.cz/ostatni/zachazeni-s-osobnimi-udaji.
Reklamní oslovení zákazníků prostřednictvím e-mailu/faxu/telefonu se uskutečňuje zásadně jen při existenci výslovného nebo (v případě telefonického kontaktu) domnělého souhlasu a v souladu se zákonnými požadavky. Společnost MEWA bez souhlasu zákazníka využívá jeho e-mailovou adresu pouze k účelům reklamy a interního průzkumu trhu, pokud společnost MEWA e-mailovou adresu obdržela v souvislosti s prodejem produktů / poskytováním služeb společnosti MEWA a zákazník nevznesl námitku proti reklamnímu využití. Využití společností MEWA se zde omezuje na opatření přímé marketingové podpory vlastních podobných produktů či služeb, včetně odpovídajících iniciativ v oblasti tržního průzkumu. Proti tomuto využívání své e-mailové adresy společností MEWA může zákazník kdykoliv vznést námitku s účinností do budoucna, aniž by mu s tím vznikly jiné náklady než pouze poštovné a telekomunikační poplatky v základní výši.


Stav: 1. září 2021